Podstawa prawna


Sąd Rejonowy w Cieszynie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).


Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:


- ustawa z dnia 27 ipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr  98, poz. 1070 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r. nr 38, poz. 249),

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

(Dz. Urz. M. S. z 2003 r. nr 5, poz. 22).


Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Cieszynie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. nr 180, poz. 1508 z późn. zmianami).

 

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach Sędziów Sądu Rejonowego w Cieszynie

Drukuj informację