Opłaty sądowe

 

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

 

 

 

Tabele opłat

 

 

1.Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

2.Wybrane opłaty kancelaryjne - karne

3.Wybrane opłaty  z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

4.Wybrane opłaty z zakresu prawa  o księgach wieczystych sądowe

5.Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych

6.Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznychKto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?
Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Ośwadczenie będzie dotyczyło  stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu


Uiszczanie opłat
Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for­mie wpłaty gotówkowej, bez­pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sdo­wej o odpowiedniej wartości. Wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądo­wej, wynosi 1500 zł.

Znaki opłaty sądowe, które obecnie będą miały wartość l zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 200 zł należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miej­scu niezawierającym  tekstu je­den obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.

Znaki opłaty sądowej skaso­wane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

Drukuj informację