Konkurs na staż urzędniczy

 

Załącznik Nr 1do

Zarządzenia Nr 8/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Dyrektora Sądu Rejonowego w Cieszynie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Cieszynie ogłasza konkurs na stanowisko

stażysty - docelowo kasjer/księgowa(y)

Podstawowe dane:

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Cieszynie

43 - 400 Cieszyn, ul. Garncarska 8

Oznaczenie konkursu: A 110 – 18/15

 

Ilość wolnych stanowisk pracy: 1 etat (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty (docelowo kasjer/księgowa(y))

 

­ Pełnienie obowiązków kasjera zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi, profesjonalna obsługa interesantów w zakresie kasowym, prowadzenie gospodarki kasowej w systemie SAP (FI).

­ Sprzedaż i ewidencja sprzedaży znaków opłaty sądowej, sporządzanie raportów kasowych oraz sprawozdań ze sprzedaży znaków opłaty sądowej.

­ Prowadzenie ewidencji dowodów wartościowych, dokumentarnych i rzeczowych.

­ Dokonywanie kontroli pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja
i księgowanie dokumentów finansowo–księgowych.

 

Wymagania niezbędne - stażystą może być osoba:

 

­ która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

­ posiada nieposzlakowaną opinię i wysoką kulturę osobistą,

­ nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

­ przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

­ posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

­ posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS OFFICE (znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL i edytora tekstów WORD).

 

Wymagania dodatkowe

­ bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i ewidencji księgowej,

­ znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej (ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, znajomość przepisów w zakresie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej) oraz ogólna wiedza wynikającą ze znajomości ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy o urzędnikach państwowych oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

­ wykształcenie minimum średnie o specjalności finanse/rachunkowość oraz zdany egzamin maturalny (preferowane wykształcenie wyższe),

­ pożądane cechy osobowości: dokładność, systematyczność, samodzielność,

­ dobra organizacja pracy własnej, wykazywanie własnej inicjatywy, dyspozycyjność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole,

­ umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy technicznej, zdolność analitycznego myślenia,

­ dużym atutem będzie: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych, znajomość pracy w systemie SAP (FI) oraz odbyte
i udokumentowane szkolenie kasowe.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń

­ list motywacyjny;

­ życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz ze wskazaniem sygnatury konkursu,

­ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe,

­ zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań do zatrudnienia w Sądzie Rejonowym na stanowisku pracy: stażysta

­ oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

b) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku,

c) nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

 

List motywacyjny i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są w Oddziale Administracyjnym sądu oraz na stronie: www.cieszyn.sr.gov.pl

 

Etapy konkursu

­ Etap pierwszy: wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych;

­ Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności;

­ Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna;

 

Termin i miejsce składania aplikacji

Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2015r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Cieszynie w pok. 102 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby sądu na adres:

Sąd Rejonowy w Cieszynie

Oddział Administracyjny

ul. Garncarska 8

43-400 Cieszyn

z dopiskiem „konkurs A 110-18/15”

Oferty przesłane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego konkursu na stanowisko stażysty można uzyskać telefonicznie – tel. 33 479 46 15

Dodatkowe informacje

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r poz. 400).

 

1. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wraz z informacją
o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz na stronie internetowej
www.cieszyn.sr.gov.pl w zakładce „oferty pracy”.

2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu, zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Cieszynie na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Cieszynie
www.cieszyn.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy".

4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Cieszynie na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Cieszynie
www.cieszyn.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy".

5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów lub te, których aplikacje zostały przesłane po terminie, zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, w pokoju nr 102. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał.

6. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

7. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie - tel. 0 33 479 46 15.

Drukuj informację