Konkurs na staż urzędniczy

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 8/15 z dnia19 listopada 2015r.

Dyrektora Sądu Rejonowego w Cieszynie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Cieszynie ogłasza konkurs na stanowisko

stażysty - docelowo protokolant

Podstawowe dane:

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Cieszynie

43 - 400 Cieszyn, ul. Garncarska 8

Oznaczenie konkursu: A 110 – 19/15

 

Ilość wolnych stanowisk pracy: 1 etat (w pełnym wymiarze czasu pracy)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty (docelowo protokolant)

­ protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;

­ przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wykonywanie zarządzeń i postanowień wydawanych w konkretnych sprawach oraz wszelkie czynności z tym związane;

­ sporządzanie wezwań i zawiadomień;

­ sporządzanie wokand; - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie elektronicznej służących do ich rejestrowania;

­ inne czynności określone w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych
i przepisach szczególnych

­ wykonywanie innych czynności w wydziałach/oddziałach/sekcjach sądu

Wymagania niezbędne - stażystą może być osoba:

 

­ ma nieposzlakowaną opinię;

­ ma pełną zdolność do czynności prawnych

­ nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

­ przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

­ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym,

­ posiada znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS OFFICE (znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL i edytora tekstów WORD).

Wymagania dodatkowe

­ umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,

­ kreatywność,

­ komunikatywność,

­ zdolność analitycznego myślenia,

­ odporność na stres,

­ umiejętność pracy w zespole,

­ wysoka kultura osobista,

­ szeroka wiedza ogólna;

­ podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i zakresu działania sądownictwa tj:

a) ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 133 z poźn.zm.);

b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2015 poz. 925 z późn.zm.);

Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń

­ list motywacyjny;

­ życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz ze wskazaniem sygnatury konkursu,

­ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe,

­ zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań do zatrudnienia w Sądzie Rejonowym na stanowisku pracy: stażysta

­ oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

b) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku,

c) nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

 

List motywacyjny i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Wzory oświadczeń i kwestionariusza dostępne są w Oddziale Administracyjnym sądu oraz na stronie: www.cieszyn.sr.gov.pl

 


Etapy konkursu

­ Etap pierwszy: wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych;

­ Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności;

­ Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna;

Termin i miejsce składania aplikacji

 

Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2015r. w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Cieszynie w pok. 102 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby sądu na adres:

Sąd Rejonowy w Cieszynie

Oddział Administracyjny

ul. Garncarska 8

43-400 Cieszyn

z dopiskiem „konkurs A 110-19/15”

Oferty przesłane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego konkursu na stanowisko stażysty można uzyskać telefoniczn

Drukuj informację