ASYSTENT SĘDZIEGO

PREZES SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W CIESZYNIE

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Cieszynie, ul. Garncarska 8 43–400 Cieszyn

 

Oznaczenie konkursu: A0002/20/13

Liczba stanowisk: 1 etat na stanowisku asystenta sędziego

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy Cieszyn, ul. Garncarska 8, 43–400 Cieszyn

 

 

UNIEWAŻNIENIE !

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 13 listopada 2013 roku w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie (sala 101, I piętro) w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2012 poz. 314).

Na stanowisku asystenta sędziego - zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.427 z późn. zm.) może być zatrudniony ten kto :

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata :

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Cieszynie, z podaniem oznaczenia konkursu;
 3. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce ;
 5. oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 427 z późn.zm.) tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( druki do pobrania);
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (druk do pobrania);
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);
 8. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 9. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim( dotyczy osób, które ukończyły w/w aplikacje);
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania).

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Komplet dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w terminie do dnia 23 października 2013 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn I piętro, pokój 102 lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - w terminie do dnia 4 listopada 2013 roku.

 

Cieszyn, dnia 23 września 2013r.

Drukuj informację